Algemene voorwaarden ZaanYoga

Algemene voorwaarden ZaanYoga

 

1. BEGRIPPEN
1.1 ZaanYoga: ZaanYoga is overkoepelend voor alle lessen en workshops die te maken hebben met lichaamswerk die georganiseerd worden door Het Element Zaandam.

1.2 ZaanYoga is onderdeel van Het Element, Het Element is onderdeel van Sabine Pols Coaching.

1.3 Het Element Zaandam/Sabine Pols Coaching: Het Element Zaandam, hierna Het Element, is gevestigd aan het Zilverschoonplein 18, 1508 CK te Zaandam en is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 70751277.
1.4 Algemene Voorwaarden Het Element Zaandam: de, door Het Element, gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van Het Element: www.HetElementZaandam.nl.
1.5 Algemene voorwaarden ZaanYoga: deze, door Het Element, gehanteerde algemene voorwaarden van ZaanYoga, die zijn gepubliceerd op de website van Het Element: www.HetElementZaandam.nl.

1.6 Lichaamswerk: lessen en workshops zoals Yoga, Qigong, stadsverlichting, mindfulness etc.

1.7 Deelnemer: degene die de lessen of workshop mbt lichaamswerk volgt, c.q. wenst te volgen.

1.8 Strippenkaart: een bepaald aantal vooraf betaalde lessen voor het volgen van lessen bij ZaanYoga door de deelnemer (de strippenkaart biedt geen toegang tot workshops).

1.9 Website: Website van ZaanYoga: www.ZaanYoga.nl.

1.10 Workshop: een door ZaanYoga georganiseerde workshop, anders dan een les.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Voorwaarden ZaanYoga zijn voor iedereen van toepassing die zich bevindt in Het Element of deelneemt aan een workshop die door ZaanYoga is georganiseerd.

2.2 Door deelname aan een les, workshop of bijeenkomst van ZaanYoga verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden ZaanYoga.
2.3 ZaanYoga kan deze Algemene Voorwaarden ZaanYoga van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden ZaanYoga is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

 

3. STRIPPENKAART, LOSSE LESSEN en WORKSHOPS

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen met een strippenkaart of losse lessen.
3.2 De strippenkaart is geldig voor een duur van drie maanden en gaat in op de aanschafdatum van de strippenkaart.

3.3 De strippenkaart kan gebruikt worden bij alle lessen van ZaanYoga.

3.4 De strippenkaart is persoonsgebonden en kan niet worden gebruikt door iemand anders dan diegene wiens naam op de strippenkaart staat vermeld.
3.5 Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden of een blessure kan in overleg met ZaanYoga opschorting van de Strippenkaart plaats vinden. Een verzoek om opschoting dient schriftelijk te worden ingediend en vergezeld te zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar ZaanYoga@HetElementZaandam.nl.

3.6 De strippenkaart blijft in Het Element in een kaartenbak.

3.7 Een losse les geeft recht op 1 les bij ZaanYoga in Het Element.

3.8 Workshops worden betaald via de website van de betreffende docent of indien ZaanYoga de organisator is via de website van ZaanYoga.


4. BETALING EN PRIJSWIJZIGING

4.1 Alle lessen van ZaanYoga dienen voorafgaand aan de te volgen les betaald zijn. Betaling kan contant in Het Element of via iDeal op de website.

4.2 Wanneer de les of strippenkaart per iDeal via de website is betaald is de ontvangstbevestiging van de betaling tevens het bewijs van de les en ontvangst van de strippenkaart.
4.3 ZaanYoga houdt het recht voor om bij uitblijven van de betaling de deelnemer niet mee te laten doen aan de les.
4.4 ZaanYoga houdt het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website vermeld.
4.5 Voorafgaand aan elke les dient de Deelnemer zich te melden bij de docent die de inschrijving en betaling voor de betreffende les zal controleren.

 

5. RESERVEREN VOOR LESSEN en WORKSHOPS

5.1 Voor de lessen van kan vooraf een reservering worden gemaakt via een appje naar 0655528752. Een gereserveerde les kan tot 1 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 1 (een) uur voor aanvang van de les worden geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht.

5.2 Een plek voor één van de workshops (door docenten of ZaanYoga) staat vast als de betaling is gedaan.

5.3 Workshops kunnen kosteloos worden geannuleerd uiterlijk 48 uur voor start van de Workshop.

 


6. LESROOSTER

6.1 Het actueel geldende lesrooster staat op de Website. ZaanYoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website.
6.2 ZaanYoga behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen.

6.3 ZaanYoga behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de geplande Workshop te annuleren.
6.4 Indien de Workshop door ZaanYoga geannuleerd wordt, ontvangt de Deelnemer het volledige inschrijfgeld terug.
6.3 ZaanYoga is in principe het gehele jaar geopend, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten. ZaanYoga zal deze dagen vooraf aankondigen via de Website.

 


7. HUISREGELS

7.1 Alle Deelnemers dienen de huisregels van ZaanYoga in acht te nemen.
• Naast ZaanYoga is een gratis parkeerterrein.
• Op het plein zijn fietsenrekken. Plaats je fiets in de daarvoor bestemde rekken.
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van ZaanYoga.
• Kom hygiënisch naar ZaanYoga: draag schone kleren, waarin je makkelijk kunt bewegen.

• Wees niet onder invloed (alcohol of drugs).

• Wij adviseren geen les te volgen op een volle maag (eet niet later dan twee uur voor aanvang van de les).
• ZaanYoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Deelnemer die daarvan gebruik gemaakt heeft.
• De (lichamelijk) integriteit van de Deelnemer dient ten alle tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door ZaanYoga niet getolereerd.
7.2 ZaanYoga behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 7.1, niet naleven de toegang tot ZaanYoga / Het Element te ontzeggen zonder restitutie van reeds betaald lesgeld.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Het volgen van yogalessen is op eigen risico van de Deelnemer. ZaanYoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van les(sen) bij ZaanYoga / Het Element.
8.2 ZaanYoga werkt alleen met gecertificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een les. Door deelname aan een les bij ZaanYoga aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. ZaanYoga biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.

• Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde oefeningen uit.

 

9. KLACHTENPROCEDURE

9.1 Klachten aangaande de producten en diensten van ZaanYoga kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:

ZaanYoga
t.a.v. Sabine Pols
Ereprijsweg 80
1508 CW Zaandam

of per e-mail aan: ZaanYoga@HetElementZaandam.nl ter attentie van Sabine Pols.
9.2 ZaanYoga bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener.
9.3 Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.
9.4 De Deelnemer dient ZaanYoga in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING

10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 De taalvoering bij ZaanYoga is Nederlands.
10.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, Strippenkaarten, Workshops, losse lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij ZaanYoga zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Zaandam.

 

11. PERSOONSGEGEVENS

11.1 Zie de privacyverklaring op de website van Het Element: www.HetElementZaandam.nl.