Algemene voorwaarden Het Element – Huurder

Algemene voorwaarden Huurder

Het Element Zaandam, centrum voor persoonlijke groei.

Versie 1 november 2023

 1. Begrippen
  1. Het Element Zaandam: Het Element Zaandam, hierna Het Element, is gevestigd aan het Zilverschoonplein 18, 1508 CK te Zaandam en is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 70751277.
  2. Het Element is onderdeel van Sabine Pols Coaching.
  3. Algemene Voorwaarden huurder Het Element Zaandam: deze, door Het Element, gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van Het Element: www.HetElementZaandam.nl.
  4. Website: Website van Het Element: www.HetElementZaandam.nl.
  5. Workshop: een door derden georganiseerde workshop, training, les, activiteit of bijeenkomst.
  6. Huurder: derde die Het Element huurt voor zijn/haar workshop.
  7. Deelnemer: diegene die in Het Element aanwezig is voor een workshop van de huurder.
 1. Toepasselijkheid
  1. De Algemene Voorwaarden Het Element Zaandam zijn voor iedereen van toepassing die zich bevindt in Het Element of deelneemt aan een workshop die door derden is georganiseerd.
  2. Door het huren van Het Element verklaart de huurder zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
  3. Het Element kan deze Algemene Voorwaarden Het Element Zaandam van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden Het Element is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.
 1. Betaling en prijswijziging
  1. Het Element houdt het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een vermelding op de website.
  2. De tarieven van de huur van Het Element Zaandam en de extra bij te boeken middelen staan op de website.
  3. De reservering voor de huur van Het Element Zaandam is definitief als alle betreffende gegevens voor de factuur zijn gemaild naar info@HetElementZaandam.nl (naw gegevens en kvk nummer)
  4. Betaling van de factuur vind achteraf plaats (bij eenmalige boeking) of maandelijks per factuur halverwege de maand (bij herhalende boekingen / langdurige huur).
  5. Tot 14 dagen voor de betreffende reservering kun je de reservering voor het huren van Het Element Zaandam kosteloos annuleren.
  6. Bij annulering tot 7 dagen voor de betreffende reservering voor het huren van Het Element Zaandam betaal je 50% van de totale gereserveerde kosten.
  7. Wanneer binnen 24 uur van te voren voor de betreffende reservering of op het moment zelf de reservering wordt geannuleerd worden de totale gereserveerde kosten in rekening gebracht.
 1. Huisregels
  1. Geen kaarsen gebruiken, gebruik de aanwezige kaarsen op batterijen.
  2. Niet roken in of voor de deuren van Het Element Zaandam.
  3. Naast Het Element is een gratis parkeerterrein. Voor in en uitpakken kun je jouw auto parkeren bij de achterdeur van Het Element Zaandam.
  4. Op het plein zijn fietsenrekken. Plaats je fiets in de daarvoor bestemde rekken.
  5. Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van Het Element.
  6. Wees niet onder invloed (alcohol of drugs).
  7. De (lichamelijk) integriteit van de Deelnemer dient ten alle tijde gerespecteerd te worden.
  8. Bij vertrek zorgt de huurder voor:
   1. Laat de ruimte in dezelfde staat achter als bij aanvang van de huur (zoals afwassen van gebruikte spullen, vloer netjes achter laten, gebruikte tafels en stoelen opruimen.
   2. Lichten op de wc uit + in de zaal
   3. Verwarming op 15 graden zetten
   4. Afsluiten van de voor- (2 sloten) en achterdeur (1 slot)
  9. Het Element behoudt zich het recht voor deelnemers of huurders die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 4.1 tot en met 4.8, niet naleven de toegang tot Het Element te ontzeggen zonder restitutie van reeds betaalde geld voor de betreffende activiteit of de huur van Het Element in rekening te brengen.
 1. Kaders van Het Element
  1. Er mogen van de brandweer maximaal 50 personen aanwezig zijn in Het Element Zaandam.
  2. Maximale sluitingstijd is om 0:00 uur (twaalf uur ’s nachts).
  3. Het Element Zaandam is alleen voor workshops. Feesten en partijen zijn niet toegestaan.
  4. Schade aangebracht door deelnemers of huurder moet direct gemeld worden middels een foto en whats app naar eigenaar : Sabine Pols – 06 55528752
 1. Aansprakelijkheid
  1. Het huren van Het Element is op eigen risico van de huurder. Het Element aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met activiteiten in Het Element.
 1. Klachtenprocedure
  1. Klachten aangaande de producten en diensten van Het Element kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:

   Het Element
   t.a.v. Sabine Pols
   Ereprijsweg 80
   1508 CW Zaandam

   of per e-mail aan: info@HetElementZaandam.nl ter attentie van Sabine Pols. Het Element bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener.

  2. Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.
  3. De huurder dient Het Element in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechtiging
  1. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De taalvoering bij Het Element is Nederlands en in uitzonderingen engels.
  3. Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Het Element zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Zaandam.
 1. Persooonsgegevens
  1. Zie de privacyverklaring op de website van Het Element: www.HetElementZaandam.nl.