Algemene voorwaarden Het Element – Deelnemer

Algemene voorwaarden Deelnemer

Het Element Zaandam, Centrum voor persoonlijke groei

Versie 2, november 2023

1 BEGRIPPEN


1.1 Het Element Zaandam: Het Element Zaandam, hierna Het Element, is gevestigd aan het Zilverschoonplein 18, 1508 CK te Zaandam en is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 70751277.

1.2 ZaanYoga: ZaanYoga is overkoepelend voor alle lessen die te maken hebben met lichaamswerk die georganiseerd worden door Het Element.

1.3 ZaanYoga is onderdeel van Het Element, Het Element is onderdeel van Sabine Pols Coaching.
1.4 Algemene Voorwaarden Het Element Zaandam: deze, door Het Element, gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van Het Element: www.HetElementZaandam.nl.
1.6 Website: Website van Het Element: www.HetElementZaandam.nl.

1.7 Workshop: een door Het Element of derden georganiseerde workshop, training, les, activiteit of bijeenkomst.

1.8 Deelnemer: diegene die in Het Element aanwezig is voor een workshop.

1.9 Derden: derden die een workshop of evenement organiseren in Het Element.

1.10 Activiteit: een samenkomst van mensen met dezelfde interesse (meestal georganiseerd door derden).


2. TOEPASSELIJKHEID


2.1 De Algemene Voorwaarden Het Element Zaandam zijn voor iedereen van toepassing die zich bevindt in Het Element of deelneemt aan een workshop die door Het Element of derden is georganiseerd.

2.2 Door deelname aan een workshop in Het Element verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Het Element kan deze Algemene Voorwaarden Het Element Zaandam van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden Het Element is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

3. BETALLING EN PRIJSWIJZIGING

3.1 Het Element houdt het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een vermelding op de website.

4. RESERVEREN VOOR WORKSHOPS

4.1 Voor workshops georganiseerd door Het Element staat een plek vast als de betaling is gedaan. De betaling gaat via Ideal op de website www.HetElementZaandam.nl.

4.2 Workshops georganiseerd door Het Element kunnen kosteloos worden geannuleerd uiterlijk 48 uur voor start van de Workshop.

4.3 Voor workshops georganiseerd door derden zijn de algemene voorwaarden van derden van toepassing.

6. AGENDA


6.1 De actuele agenda staat op de website. Het Element behoudt zich het recht voor de agenda op elk moment te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website.
6.2 Het Element behoudt zich het recht om een geplande activiteit te annuleren.

6.3 Het Element behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de geplande Workshop te annuleren.
6.4 Indien de Workshop door Het Element geannuleerd wordt, ontvangt de Deelnemer het volledige inschrijfgeld terug.
6.3 Het Element heeft geen open inloop. We zijn open voor de deelnemers op het moment dat er een workshop wordt gegeven.


7. HUISREGELS


7.1 Alle Deelnemers dienen de huisregels van Het Element in acht te nemen.
• Meld je van te voren aan voor de workshop. Je plek in de workshop is pas definitief als de betaling of deelname is bevestigd.

Naast Het Element is een gratis parkeerterrein. Op het plein zijn fietsenrekken. Plaats je fiets in de daarvoor bestemde rekken.
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van Het Element.
• Wees niet onder invloed (alcohol of drugs).

De (lichamelijk) integriteit van de Deelnemer dient ten alle tijde gerespecteerd te worden.
7.2 Het Element behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 7.1, niet naleven de toegang tot Het Element te ontzeggen zonder restitutie van reeds betaalde geld voor de betreffende activiteit.

8. AANSPRAKELIJKHEID


8.1 Het volgen van workshops is op eigen risico van de Deelnemer. Het Element aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met activiteiten in Het Element.

9. KLACHTENPROCEDURE


9.1 Klachten aangaande de producten en diensten van Het Element kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:

Het Element
t.a.v. Sabine Pols
Ereprijsweg 80
1508 CW Zaandam

of per e-mail aan: info@HetElementZaandam.nl ter attentie van Sabine Pols.
9.2 Het Element bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener.
9.3 Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.
9.4 De Deelnemer dient Het Element in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING


10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 De taalvoering bij Het Element is Nederlands.
10.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Het Element zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Zaandam.

11. PERSOONSGEGEVENS

11.1 Zie de privacyverklaring op de website van Het Element: www.HetElementZaandam.nl.