Algemene voorwaarden Het Element

Algemene voorwaarden Het Element Zaandam, Centrum voor persoonlijke groei

 

1 BEGRIPPEN

1.1 Het Element Zaandam: Het Element Zaandam, hierna Het Element, is gevestigd aan het Zilverschoonplein 18, 1508 CK te Zaandam en is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 70751277.

1.2 ZaanYoga: ZaanYoga is overkoepelend voor alle lessen die te maken hebben met lichaamswerk die georganiseerd worden door Het Element.

1.3 ZaanYoga is onderdeel van Het Element, Het Element is onderdeel van Sabine Pols Coaching.
1.4 Algemene Voorwaarden Het Element Zaandam: deze, door Het Element, gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van Het Element: www.HetElementZaandam.nl.
1.5 Algemene voorwaarden ZaanYoga: de algemene voorwaarden van ZaanYoga, die zijn gepubliceerd op de website van Het Element: www.HetElementZaandam.nl.

1.6 Website: Website van Het Element: www.HetElementZaandam.nl.

1.7 Deelnemer: diegene die in Het Element aanwezig is voor een les, workshop of bijeenkomst.

1.8 Workshop: een door Het Element georganiseerde workshop.

1.9 Derden: derden die een workshop of evenement organiseren in Het Element.

1.10 Activiteit: een samenkomst van mensen met dezelfde interesse (meestal georganiseerd door derden).


2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Voorwaarden Het Element Zaandam zijn voor iedereen van toepassing die zich bevindt in Het Element of deelneemt aan een workshop die door Het Element is georganiseerd.

2.2 Door deelname aan een les, workshop of bijeenkomst van/in Het Element verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Het Element kan deze Algemene Voorwaarden Het Element Zaandam van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden Het Element is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

 

3. BETALLING EN PRIJSWIJZIGING

3.1 Het Element houdt het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een vermelding op de website.


4. RESERVEREN VOOR WORKSHOPS

4.1 Voor workshops georganiseerd door Het Element staat een plek vast als de betaling is gedaan. De betaling gaat via Ideal op de website www.HetElementZaandam.nl.

4.2 Workshops georganiseerd door Het Element kunnen kosteloos worden geannuleerd uiterlijk 48 uur voor start van de Workshop.

4.3 Voor workshops georganiseerd door derden zijn de algemene voorwaarden van derden van toepassing.

 

5. ROOSTER

5.1 Het actueel geldende rooster met activiteiten staat op de Website. Het Element behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website.
5.2 Het Element behoudt zich het recht om een geplande activiteit te annuleren.

5.3 Het Element behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de geplande Workshop te annuleren.
5.4 Indien de Workshop door Het Element geannuleerd wordt, ontvangt de Deelnemer het volledige inschrijfgeld terug.
5.3 Het Element is in principe het gehele jaar geopend, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten. Het Element zal deze dagen vooraf aankondigen via de Website.

6. HUISREGELS


6.1 Alle Deelnemers dienen de huisregels van Het Element in acht te nemen.
• Naast Het Element is een gratis parkeerterrein.
• Op het plein zijn fietsenrekken. Plaats je fiets in de daarvoor bestemde rekken.
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van Het Element.
• Wees niet onder invloed (alcohol of drugs).

• De (lichamelijk) integriteit van de Deelnemer dient ten alle tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door ZaanYoga niet getolereerd.
6.2 Het Element behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 6.1, niet naleven de toegang tot Het Element te ontzeggen zonder restitutie van reeds betaalde geld voor de betreffende activiteit.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Het volgen van activititeiten is op eigen risico van de Deelnemer. Het Element aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met activiteiten in Het Element.


8. KLACHTENPROCEDURE

8.1 Klachten aangaande de producten en diensten van Het Element kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:

Het Element
t.a.v. Sabine Pols
Ereprijsweg 80
1508 CW Zaandam

of per e-mail aan: info@HetElementZaandam.nl ter attentie van Sabine Pols.
8.2 Het Element bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener.
8.3 Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.
8.4 De Deelnemer dient Het Element in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING


9.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 De taalvoering bij Het Element is Nederlands.
9.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Het Element zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Zaandam.

10. PERSOONSGEGEVENS

10.1 Zie de privacyverklaring op de website van Het Element: www.HetElementZaandam.nl.